Home > เสรีภาพไทย
thai

ความหมาย และที่มาของสิทธิเสรีภาพของประเทศไทย

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีสิทธิเสรีภาพมากกว่าแต่ก่อน สิทธิเสรีภาพ ก็คือ การที่ประชาชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบ และมีสันติ โดยการใช้กฎหมายเป็นการช่วยในการจัดระเบียบการจัดระเบียบของสังคมไทยไม่ใช่มีแค่การออกกฎหมายเพียงอย่างเดียวยังรวมไปถึงเรื่อง ประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม อีกด้วย ในเวลาต่อมาภ้าหากสังคมไทยเริ่มมีความแข็งแกร่งแล้ว ก็ต้องเสริมให้สังคมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยโดยเพิ่มเติมในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเข้าไปเพื่อเป็นกลไกลอย่างหนึ่งที่ช่วยให้สังคมภายในประเทศมีความสุขมากกว่าเดิม ทีนี้ผมจะมาพูดถึงความหมายของคำว่า สิทธิเสรีภาพกันก่อน เริ่มจากคำว่า สิทธิ ก็คือ ประโยชน์ในอำนาจของบุคคลทที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ผู้อื่นมีการละเมิดเกิดขึ้น รวมไปถึงสิทธิในเรื่องของ ครอบครัว , สิทธิส่วนบุคคล , สิทธิของการทำอาชีพ , ความเป็นอยู่ หรือ ถิ่นที่อยู่ , ทรัพย์สิน และยังมีอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น ต่อมาเรามารู้จักกับคำว่าเสรีภาพกัน เสรีภาพ ก็คือ การตัดสินใจด้วยตนเองไม่มีผู้ใดมาเกี่ยวข้องสามารถดำรงชีวิตของตัวเองได้โดยตัวเองเป็นคนกำหนด ไม่มีผู้ใดสามารถแทรกแซงในการตัดสินใจของตัวเองได้ แต่สิ่งสำคัญ ก็คือการที่จะกระทำสิ่งใดต้องอย่าฝ่าฝืนกฎหมายที่ประเทศได้กำหนดเอาไว้ การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของรัฐธรรมนูญประเทศไทย เมื่อในปี 2550 รัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้ออกมาประกาศในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพชาวไทยโดยแบ่งสัดส่วนดังนี้ 1. การใช้อำนาจของรัฐ 2. ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาค 3. เสรีภาพ และสิทธิของบุคคล 4. สิทธิกระบวนการยุติธรรม 5. สิทธิในทรัพย์สิน 6. การประกอบอาชีพของประชาชนอย่างเสรี 7.

Read More