Freedom of occupation

เสรีภาพของพลเมืองมีข้อดีอย่างไร

แน่นอนว่าการที่เราอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องพบปะกับผู้คนจำนวนมาก การเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม รวมไปถึงสิทธิ เสรีภาพกันและกันจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรทำ เพราะนอกจากจะทำให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้ว ยังทำให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ได้อย่างดีอีกด้วย ซึ่งข้อดีของการมีเสรีภาพที่พลเมืองอย่างเราควรรู้มีอะไรบ้าง จะช่วยให้สังคมสงบสุข และสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ จริงหรือไม่ วันนี้เรามีมาบอก

ข้อดีของเสรีภาพพลเมือง

  1. สามารถเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย และการเดินทางได้ คือ เราในฐานะที่เป็นมนุษย์ เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ย่อมมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ หรือการเดินทางภายในประเทศของเราได้ โดยใครจะมาสั่งห้ามไม่ให้คนที่มีสัญชาติไทยเข้ามาภายในระเทศไทย หรือเนรเทศคนสัญชาติไทยออกนอกประเทศไทยไปไม่ได้
  2. สามารถแข่งขัน หรือประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างเสรีและเป็นธรรม คือ ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ก็สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้ทั้งนั้น เพียงแต่ต้องกระทำอย่างมีขอบเขต ซึ่งสามารถจำกัดเสรีภาพได้ ก็เพื่อรักษาความมั่นคงของเศรษฐกิจ ความมั่นคงของรัฐบาลด้วยกฎหมายที่เห็นชอบ เพื่อกำจัดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
  3. การมีเสรีภาพในเคหสถาน ข้อดีของการมีเสรีภาพในเคหสถาน คือ บุคคลภายนอกครอบครัว (บุคคลอื่น) ไม่สามารถบุกรุกเข้ามาภายในบ้านเรือนได้ หากผู้อยู่อาศัย (เจ้าของบ้าน) ไม่ยินยอม รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ไม่สามารถบุกรุกเข้ามาได้ด้วยเช่นกัน หากปราศจากหมายศาล เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้อยู่อาศัยให้อยู่อย่างสงบสุข
  4. สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อีกข้อดีของการมีเสรีภาพ คือ การที่เราเห็นสิ่งต่างๆ ภายในสังคมไม่ว่าจะอยู่ในสังคมระดับเล็กหรือใหญ่ แล้วสามารถแสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน พิมพ์ พูด หรือจะสื่อความหมายออกมาในลักษณะอื่น เพื่อเป็นการสนับสนุน หรือไม่เห็นด้วยในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น เว้นแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นๆ จะบั่นทอนต่อความมั่นคงของรัฐ ก็จำเป็นต้องใช้กฎหมายเข้าช่วย
  5. สามารถชุมนุมด้วยความสงบ ปราศจากอาวุธได้ อย่างที่บอกว่าเราสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นได้ ซึ่งการชุมนุมในกลุ่มที่มีความเห็นตรงกันถือเป็นเรื่องที่ดี และทำได้ แต่ต้องไม่มีอาวุธที่จะทำร้ายฝ่ายตรงข้าม หรือกลุ่มที่มีความเห็นต่างจากเรา ซึ่งหากมีอาวุธขึ้นมาการชุมนุมจะไม่สามารถทำได้ เพราะถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กันในสังคม

นอกจากนี้ ข้อดีของเสรีภาพยังสามารถจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตย การนับถือศาสนาต่างๆ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราพึงกระทำได้ทั้งสิ้น เป็นเรื่องของเสรีภาพของพลเมืองที่พึงได้รับ