เสรีภาพทางศาสนาคืออะไรเรามทำความรู้จักกันดีกว่า

Religion.3

เสรีภาพทางศาสนาคืออะไรเรามทำความรู้จักกันดีกว่า อย่างที่เรารู้กันว่าศาสนานั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิดใจของบุคล และทุกศาสนามีคำสอนที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็มีคำสอนอยู่คำสอนหนึ่งที่มีเหมือนกัน ก็คือ สอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดี ส่วนในเรื่องของกฎระเบียบของศาสนากฌจะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่น ศาสนาพุทธห้ามทำผิดศีล 5 หรือ ศาสนามุสลิมห้สมกินเนื้อหมู เป็นต้น แต่ละศาสนาก็จะมีพระบิดาที่ไม่เหมือนกันอย่างชาวพุทธก็จะมี พระพุทธเจ้า มุสลิมก็จะมีพระอัลลอฮ์ ศาสนาคริสต์ ก็จะมีพระเยซู เป็นต้น โดยพระคัมภีร์ในแต่ละศาสนาก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป แต่ทุกศาสนาก็จะมีหลัดคำสอนบางอย่างที่แตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วก็จะสอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดี สิทธิเสรีภาพทางศาสนา ก็คือ สิทธิที่ประชาชนในประเทศนั้นๆ สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะนับถือศาสนาอะไรซึ่งกฎหมายไม่สามารถที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยว หรือไม่มีใครที่เข้ามาละเมิดสิทธินี้ได้ เพราะว่า สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานั้นยังรวมไปถึงในเรื่องของความเชื่ออีกด้วย และศรัทธาอีกด้วย

Religion.2

สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย จะมีความเหมือนกับสิทธิเสรีภาพในเรื่องอื่นๆ ตามบัญญัติที่รัฐธรรมนูญได้ตั้งกฎเอาไว้ รัฐธรรมนูญของประเทศได้บัญญัติเสรีภาพทางศาสนาไว้ใน มาตราที่ 13 ของอาณาจักรไทย พ.ศ. 2475 หมวด 2 ว่าหน้าที่ และสิทธิของคนไทยเอาไว้ว่า ” บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใดๆ และย่อมมีเสรีภาพ ในการปฎิบัติพีธีกรรมตามความนับถือของตน เมื่อไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมของประชาชน อย่างไรก็ตามสิทธิเสรีภาพทางศาสนาในกฎนี้ในหลายประเทศก็มีขึ้นมาอยู่หลายประเทศเพื่อเป็นสิทธิของประชาชนในประเทศนั้นๆ แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้บัญญัติกฎสิทธิเสรีภาพทางศาสนาอยู่