ความหมาย และที่มาของสิทธิเสรีภาพของประเทศไทย

thai1

ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีสิทธิเสรีภาพมากกว่าแต่ก่อน สิทธิเสรีภาพ ก็คือ การที่ประชาชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบ และมีสันติ โดยการใช้กฎหมายเป็นการช่วยในการจัดระเบียบการจัดระเบียบของสังคมไทยไม่ใช่มีแค่การออกกฎหมายเพียงอย่างเดียวยังรวมไปถึงเรื่อง ประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม อีกด้วย ในเวลาต่อมาภ้าหากสังคมไทยเริ่มมีความแข็งแกร่งแล้ว ก็ต้องเสริมให้สังคมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยโดยเพิ่มเติมในเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเข้าไปเพื่อเป็นกลไกลอย่างหนึ่งที่ช่วยให้สังคมภายในประเทศมีความสุขมากกว่าเดิม ทีนี้ผมจะมาพูดถึงความหมายของคำว่า สิทธิเสรีภาพกันก่อน เริ่มจากคำว่า สิทธิ ก็คือ ประโยชน์ในอำนาจของบุคคลทที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้ผู้อื่นมีการละเมิดเกิดขึ้น รวมไปถึงสิทธิในเรื่องของ ครอบครัว , สิทธิส่วนบุคคล , สิทธิของการทำอาชีพ , ความเป็นอยู่ หรือ ถิ่นที่อยู่ , ทรัพย์สิน และยังมีอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น ต่อมาเรามารู้จักกับคำว่าเสรีภาพกัน เสรีภาพ ก็คือ การตัดสินใจด้วยตนเองไม่มีผู้ใดมาเกี่ยวข้องสามารถดำรงชีวิตของตัวเองได้โดยตัวเองเป็นคนกำหนด ไม่มีผู้ใดสามารถแทรกแซงในการตัดสินใจของตัวเองได้ แต่สิ่งสำคัญ ก็คือการที่จะกระทำสิ่งใดต้องอย่าฝ่าฝืนกฎหมายที่ประเทศได้กำหนดเอาไว้

thai2

การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของรัฐธรรมนูญประเทศไทย

เมื่อในปี 2550 รัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้ออกมาประกาศในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพชาวไทยโดยแบ่งสัดส่วนดังนี้

1. การใช้อำนาจของรัฐ

2. ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาค

3. เสรีภาพ และสิทธิของบุคคล

4. สิทธิกระบวนการยุติธรรม

5. สิทธิในทรัพย์สิน

6. การประกอบอาชีพของประชาชนอย่างเสรี

7. เสรีภาพในเรื่องความคิดเห็นของบุคคล กับ สื่อ

8. มีเสรีภาพทางการศึกษา

9. ได้สิทธิสวัสดิการจากทางรัฐ และการบริการสาธารณะสุข

10. สิทธิเรื่องข้อมูลข่าวสาร

11.มีเสรีภาพทางการชุมนุม

12. สิทธิของชุมชน

13. สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

นี่ก็คือสัดส่วนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน

thai3